BRONASTO PRIZNANJE ZA DELO PO MODELU KULTURA USKLAJENIH ODNOSOV

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

Kultura usklajenih odnosov je model dela v domovih za starejše in posebno socialno varstvenih zavodih, ki izhaja iz teoretičnih spoznanj naravnanosti na osebo zadnjih 60-tih let. Model je nastal kot protiutež uveljavljenemu medicinskemu modelu, ki se je na nivoju organiziranosti, vodenja in naravnanosti zgledoval po bolnišnicah. Model Kultura usklajenih odnosov govori o procesih in strukturah storitev dolgotrajne oskrbe z vidika naravnanosti na stanovalca ter o pogojih za kakovostno življenje stanovalcev v domovih. Poudarja tudi pomen delovnega okolja, v katerem se zaposleni počutijo osebno nagovorjeni in na tej osnovi notranje motivirani za delo s stanovalci. V ospredje postavlja usklajenost delovanja doma. Le-to ne želi vzpostavljati le med zaposlenimi in stanovalci, temveč v celotnem domu, saj je ta nujna za optimizacijo dela. To pomeni tudi med zaposlenimi, med vodstvenimi delavci, med vodstvom in zaposlenimi ter zaposlenimi in svojci. Usklajenost je v modelu predpogoj za vzpostavitev zaupnega odnosa med vsemi udeleženimi, predvsem na relaciji negovalec – stanovalec.

Pri modelu je velik poudarek na organizaciji dela, načinu vodenj, kakovosti bivalnega okolja in vsakodnevnega življena. V ospredju so manjše bivalne skupine, avtonomni delovni timi, normalizacija življenja, personalizacija bivalnega okolja.

Zaposleni v Domu starejših občanov Trebnje smo v letu 2016 aktivno pristopili k izobraževanju, ki ga je organiziralo podjetje FIRIS IMPERL d.o.o. – razvojni inženiring socialnega varstva. Tovrstna oblika dela je za vse nas predstavljala velik izziv, vsi pa smo se zavedali, da je to prava pot, ki bo našim stanovalcem dvignila kvaliteto bivanja pri nas. Po osnovnem izobraževanju je dom prevzel uvedbo in vzdrževanje kondicije pri vpeljevanju novega modela. Za vztrajno delo na področju razvoja usklajenega odnosnega dela je Dom v mesecu marcu letos pridobil BRONASTO PRIZNANJE, ki obsega štiri ključna ocenjevalna področja, na katerih temelji model Kultura usklajenih odnosov:

  1. naravnanost na stanovalca
  2. organizacija in vodenje
  3. zaposleni
  4. bivalno okolje

Ponosni smo, da smo lahko del te zgodbe in tudi v naprej si bomo pri našem delu prizadevali dvigovati stopnjo naravnanosti na osebo.

SKOK NA VSEBINO