POMOČ DRUŽINI NA DOMU

Dom starejših občanov Trebnje izvaja socialno oskrbo na domu v občini Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog – Trebelno. Navedene občine storitev za svoje občane tudi sofinancirajo. Uporabnikom pomoči na domu se lahko v okviru pomoči družini na domu dostavlja tudi kosilo. Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem, vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki.

 

Upravičenci storitve:

– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

 

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:

– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

 

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.

 

Dom starejših občanov Trebnje zagotavlja pomoč na domu v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog – Trebelno, vse dni v tednu od 7.00 ure zjutraj do 20.00 ure zvečer. Del celotnih stroškov financirajo občine kjer se storitev izvaja, preostali del pa posamezniki sami.

Cenik storitev pomoči na domu v občini Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno

Vse dodatne informacije so na voljo v službi za izvajanje pomoči družini na domu Doma starejših občanov Trebnje.

Tel: 07/3462-132 ali 051-400-703  |  E:  pnd@dso-trebnje.si

SKOK NA VSEBINO