SPREJEM V DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE.

Postopek sprejema v Dom starejših občanov Trebnje se začne v socialni službi in sicer na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca in sicer z oddajo Prošnje za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo. 

Upravičenci do institucionalnega varstva

Osebe, starejše od 65 let:

» Osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči.

» Osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči

» Osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, in sicer:

a) za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb
b) za najtežje prizadete osebe

» Osebe z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

Prejete prošnje obravnava komisija za sprejem, premestitev in odpust, ki jo sestavljajo strokovni vodja zavoda, vodja socialnega programa ali službe oziroma socialni delavec in vodja zdravstveno negovalnega programa.

Zavod vodi evidenco popolnih prošenj in ko je v zavodu na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih za sprejem. Z upoštevanjem splošnih kriterijev iz 15. Člena Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva so podrobnejši objektivni kriteriji za prednostni sprejem:

» sprejem upravičencev do institucionalnega varstva iz bolnišnic, zaradi zelo težkega zdravstvenega stanja ali/in socialnega stanja.
» upravičenec do institucionalnega varstva, ki je že uporabnik pomoči na domu
» bližina stalnega bivališča upravičenca do institucionalnega varstva in njegovih svojcev
» socialni razlogi, ki pomembno vplivajo na čimprejšnji sprejem
» zdravstveno stanje upravičenca

Ob sprejemu se uporabnika razvrsti v kategorijo oskrbe, ki se določi na podlagi internega Pravilnika o standardih in merilih za razvrščanje uporabnikov v posamezne vrste oskrbe in o načinu plačevanja storitev v Domu starejših občanov Trebnje .

Obrazci:

»  Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo

PROŠNJA ZA SPREJEM ALI PREMESTITEV – PDF obrazec

Vlagatelj mora predložiti naslednja dokazila:

»  Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju staro največ mesec dni

ZDRAVNIŠKO MNENJE – PDF obrazec

»  Izjavo o (do)plačilu storitve s strani tretje osebe, ki je obvezna priloga le v primeru, da storitev (do)plačuje tretja oseba

IZJAVA O DOPLAČILU – PDF obrazec

»  Pooblastilo oz. odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika, ki je obvezna priloga le v primeru, če prošnjo za sprejem oz. premestitev vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja

POOBLASTILO – PDF obrazec

Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201045&stevilka=2321

Vse dodatne informacije so na voljo v socialni službi Doma starejših občanov Trebnje na telefonski številki 07/3462-194 in 07/3462-171.

SKOK NA VSEBINO